Pokemon Mini and Game Boy cartridges

Tetris for the Game Boy (1990) and Pokémon Puzzle Collection for the Pokémon mini (2001)